سپس سرم حاويداروي  بيحسي و آدرنلين adrenaline و بيكاربونات bicarbonate با هدايت سونوگرافي به دور رگ سافن با فشار در تمام طول تزريق ميشود و سعي ميشود كه با تزريق سرم نسوج دور رگ به عقب رانده شود چنانكه در تصوير مشاهده ميفرماييد.  به اين روش، بيحسي اماسي گويند tumescent anaesthesia . اين عمل نه تنها موجب بيحسي هنگام ليزر ميشود بلكه با به وجود آوردن  بالشي از مايع به دور رگ موجب كاهش اثر حرارتي به عناصر خارج از رگ ميشود و احتمال صدمه به عصب در مجاورت رگ را كاهش ميدهد. اين روش در افزايش توانايي سكلروتراپي تنه رگ سافن نقش شناخته اي پيدا كرده است چون با فشار از بيرون، خون از داخل

رگ رانده و ارتباط بيشري بين استررگ و داروي اسكلروزنت بوجود ميايد كه موجب افزايش توانايي اسكلروتراپي ميشود.