سپس تزريق مايع به دوررگ tumescence انجام ميشود كه موجب نزديك شدن ديوار داخلي رگ به كاتتر شده كه در نتيجه حرارت بیشتری به جدار رگ منتقل میشود و انتقال حرارت ناخواسته به عناصر خارج از رگ مانند عصب را کاهش میدهد.