در مورد اينكه ايا ايستادن طولاني باعث به وجود آمدن واريس ميشود و يا اينكه فقط علائم را تشديد ميكند، بين صاحب نظران اختلاف است. در فرهنگ عام ايران باور بر اين است كه ايستادن باعث واريس مي شود.