بعد ازتزريق مویرگها يا رگهاي ريزآبي، اين رگها بعد از عمل بيشتراز اول  ديد مي شوند. اين حالت ابتدا بيماررا با اين تصور كه تزريق آن رگها ازقلم افتاده است نگران مي كند ولي درعمل اين علامت خوبي است، معاينه با وينلايت به خوبي اين نكته را نشان ميدهد و مشاهده ان نگراني بيمار را كم ميكند. رگها بعد ازچند هفته محو خواهند شد. دليل اين پيشامد وجود كمي از لخته در رگهاي ريز است.

تيرگي پوست pigmentation بعد ازتزريق موي رگها گاهي ديده مي شود كه به مرورزمان به رنگ طبيعي باز ميگردد. از داروي هيدروكونيون ٤٪ براي كاهش تيرگي استفاده مي شود.

به ندرت به دليل نشت ماده رگ خشك كن خارج از رگ زخم كوچك پوستي بوجود ميايد كه خود به خود بهبودي مي يابد.

گاهي به علت عكس العمل بدن به مسدود شدن موي رگها، رگهاي جديد جبراني ريز بوجود ميايند matting كه به مرور زمان كم مي شوند. براي جلوگيري از اين پديده از داروي وينوويتال و یا دافلان استفاده مي شود.

مویرگها تا سه يا چهار ماه به تدريج كم رنگ شده و از بين مي روند ولي اگر بخشي باقي ماند شايد بعد ازسه ماه نياز به تزريق مجدد داشته باشند.

مقدار داروي اتاكسيسكلرول يا پوليدوكونال polidocanol  كه هر دو نام يك دارو هستند را كه ميتوان در يك جلسه استفاده نمود محدود است و استفاده بيشترازآن مقدارامكان ندارد. به اين دليل در بيماراني كه شبكه رگهاي گسترده دارند احتمال تزریق مجدد وجود دارد.