يكي از عوامل مهم ميباشد و بيشتر خانمها گزارش ميكنند كه واريسشان يا با بارداري شروع شد و يا با بارداري مجدد بدتر شد. در زمان بارداري واريسها پيشرفت ميكنند ولي بعدآ عقب گرد ميكنند. علت گفته ميشود به دليل افزايش هورمن زنانه همراه با فشار روي سيستم وريدي توسط بچه ميباشد. وجود واريس طنابي شديد هنگام بارداري خطر لخته وريدي را افزايش ميدهد و به اين دليل در اين بيماران از  تزريق هپارين زير جلدي جهت پيش گيري در تمام مدت بارداري استفاده مي شود. عاقلانه است كه پيش از حاملگي واريسها درمان شوند.