جواب اين سوال را در مطالعه راندم چند مركزي در ١١٧ بيمار كه ٣٨ نفردر گروه دارونما مي باشند و ٧٩ نفر گروه درمان مي باشند( ٣٩ بيمار در گروه نيم در صد و ٤٠ نفر در گروه  يك در صد پاليدوكونال polidocanol )  را ميتوان مشاهده كرد. نتيجه درمان در دو گروه از ديدگاه خود بيمار و همينطور از ديدگاه پزشك بعد از ٨ هفته بررسي شد. نتايج نشان ميدهد كه انجام تزريق همزمان با عمل مسدود كردن تنه اصلي رگ سافن بلند منجر به نتايج بهتري مي شود ولي در ٣٤.٥ در صد لخته سطحي ديده شد.

تجربه ما هم همين مي باشد ولي ما از شروع كار نه تنها رگها را هم زمان با عمل مسدود نمودن سافن بلند تزريق نموده بلكه رگهاي درشت واريسي را هم با استفاده از بررش پوستي بسيار كوچك microphlebectomy  خارج نموديم. اين كار مزاحمت لخته سطحي را در رگهاي واريسي كم ميكند كه خود منجر به كاهش ورم، درد و تصور بيمار كه واريس درمان نشده است، ميشود.