تظاهرات بیماری مزمن وریدی طیف وسیعی دارد که واریس طنابی که همه با آن آشنا هستیم فقط بخش کوچکی را تشکیل میدهد. نام این طبقه بندی سیاپ CEAP  است که مخفف این مباحث میباشد:

C=clinical بالینی

E=etiology علت

A=anatomy انوتومی

P=pathophysiology پاتوفیزیولوژی

قسمت سیC که بیشتر مورد استفاده است شرح حال بالینی بیماری مزمن وریدی است و آن به نوبه خود از طبقه سفر تا شش تقسیم شده است. در پزشگي كمتر بيماري ديده ميشود كه به اين اندازه چهره هاي گوناگون از خود نشان دهد.از ظاهر طبيعي گرفته تا زخم وسيع.

۰= حضور شکایت ولی بدون علائم

۱=موی رگ یا تلانژکتیزیا

۲= واریس طنابی

۳=ورم پا

۴=تیرگی پوست

۵=زخم قبلی بهبود یافته

۶=زخم فعال