تعداد اين نوع داروها زياد است ولي در اينجا من فقط دو نوع را كه بيشتر مورد استفاده است و ما به انها دسترسي داريم را مورد بررسي قرار ميدهم: