نتايج مطلوب عمل شامل بهبودي در ظاهر پا، از بين رفتن رگهاي واريسي و مویرگي همراه با حس سبكي درپاها هنگام ايستادن و راه رفتن است.

معمولآ ٩٥ در صد واريسها تنابی و زخم پا با عمل اول از بين ميروند.

احتمال زخم شدن پا درآينده دربيماراني كه مشكلات عمقي ندارند از بين مي رود و در آنهايي كه مشكلات عمقي دارند كاهش قابل توجه اي دیده می شود. در اين بيماران پوشيدن جوراب واريس زير زانو بمدت طولانی توصيه مي شود.

در بيماراني كه تغييرات پوست همراه با تيرگي و زخم دارند هدف عمل بهبودي زخم است ولي رنگ پا به روز اول برنميگردد.

در برخي از بيماراني كه تحت درمان اسكلروتراپي قرار ميگيرند احتمال دارد در بعضي از بيماران رگها بعد از تزريق موقتآ دردناك، برجسته، پر رنگتر ميشوند همراه با تيرگي پوست. بايد پيش از عمل به بيماران هشدار داد در مورد اين اتفاقات و اطلاع داد كه اين پيش آمدها موقتي هستند و تا سه ماه بايد صبر كنند تا بتوان در مورد نتيجه قضاوت كرد. در صورت باقي ماندن رگ احتمال تزريق بيشتر وجود دارد. اخيرآ براي كاهش اين پيش آمدها ما از گاز فيزيولوژي براي ساختن كف استفاده ميكنيم و همينطور از داروي دافلان.

عدم ورم پاها در سفر طولانی اتوبوس و یا هواپیما از فايده هاي ديگر درمان است ولي شايد از همه با ارزش تر لذت راه رفتن بدون سنگيني پاها مي باشد.

دربیمارانی كه به علت زخم پا تحت معالجه مي باشند، زخمها بعد ازچند هفته پوشش پوستي پيدا کرده وبهبود می یابند. با انجام این عمل احتمال بازگشت زخم در اینده بسیارکم است.

تيرگي دررنگ پوست مچ پا كمي بهترخواهد شد ولي رنگ پوست به روزاول برنميگردد.

درد والتهاب و ورم مچ پا بهبودي كامل ويا نسبي خواهد داشت.

خطر لخته وريدي و آمبولي ريه درسفرهاي طولاني ويا هنگام حاملگي ويا بعد ازجراحي هاي ديگربسيار كم مي شود.

احتمال برگشت واريس مويرگي ويا طنابي در شرايط خاص وجود دارد.