در اينجا نتايج مطالعه انجام شده توسط گروه ما كه در سال ١٣٨٦مجله جامعه جراهان هم به چاپ رسيده ملاحضه ميفرماييد. در زير مقاله با عنوان "استفاده از لیزر داخل رگ برای درمان نارسائی دریچه ای رگ سافن در 76 رگ: نتایج 16 ماهه".  نشریه جراحی ایران دوره 15  شماره1 سال1386