سابقآ استفاده از هورمون زنان براي جلوگيري از علائم پايان عادت ماهانه بسيار رايج بود و همينطور براي پيشگيري از بارداري ولي با توجه به مطالعات دقيق بيماراني كه از اين هورمونها استفاده نمودند و روشن شدن اين نكته كه احتمال افزايش بعضي سرطانها و بيماري عروقي از جمله وريدي، استفاده از هورمونها به مقدار قابل توجه اي كمتر شده است. در زمينه وريدي بي شك احتمال لخته وريدي و واريس و موي رگ را افزايش ميدهد.