اسكلروتراپي در درمان موي رگ  و رگهاي واريسي  و واريسهاي عود شده و همانژيوم جايگاه محكم و شناخته شده اي دارد.

توانايي اين روش در مسدود نمودن تنه سافن كه نارسايي دريچه اي همراه با برگشت وريدي دارد با مقايسه با روشهاي حرارتي كمتر است و بخصوص احتمال باز شدن رگ مسدود شده بعد از گذشت زمان يا همان ' ريكانال ايزشن' recanalization كه احتمال برگشت واريس را به همراه دارد، بیشتر است.

جذابيت اسكلروتراپي با مقايسه با روشهاي حرارتي درمسدود نمودن تنه اصلي رگ سافن در اين است كه احتمال اسيب به عصب وجود ندارد .

براي افزايش توانايي  اسكلروتراپي محققين سعي كردند كه از راه هاي مختلف به اين هدف برسند. با توجه به اين كه پروتينهاي خون اثراسكلروزنت را خنثي ميكنند، سعي شده تا انجايي كه ممكن است زمان تزريق اسكلروزنت، رگ خالي ازخون باشد كه ساده ترين راه برای انجام این كار پایین آوردن سرتخت بیمار، هنگام تزریق میباشد. روشهای ديگر هم در مقاله زيرگزارش شده است.

در يك مطالعه كه در مجله اروپايي جراحي عروق و اندووسكولر در ماه سپتامبر ٢٠١٧ چاپ شدA Cavezzi et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 54 (5), 629-635. 2017 Sep 18. نتايج مطالعه اينده نگر در ٨٢ بيمار و ٨٦ عضو كه در آن نارسايي سافن بلند با استفاده از اسكلروتراپي انجام شده بود گزارش شده است. بعد از جراحي بيماران به فواصل مختلف براي مسدود بودن رگ تحت معاينه قرار گرفتند. دراين بيماران روش مسدود كردن سافن  با استفاده سكلروزانت كفي با تكنيك زير انجام شد:

١. سكلروزنت از نوع سوديم تتراداكل سولفات ٣٪ كه با استفاده از ديوكسيد كاربن و اكسيژن؟ به كف تبديل شده به مقدار متوسط ٧ سي سي از طريق كاتتر به داخل رگ تزريق شد.

٢ .تزريق اماسي دور رگ با مايع كلاسيك حاوي ادرنلين با كنترل سونوگرافي.

٣. تزريق سرم نمكي به داخل رگ براي بيرون راندن خون هنگام انجام تزريق اماسي.

٤.بلاخره كشيدن واريس با استفاده از قولاب از بررش ٢ ميلي متري.

بيماران پيش از عمل و بعد از ٤٠ روز،٣ ماه، ٦ ماه، ١٢ماه، و بلاخره ٣٦ ماه بعد از عمل تحت معاينه باليني و داپلر رنگي قرار گرفتند. بايد گفت كه نتايج به دست آمده  به نظر فوق العاده است. كنترل  انسداد رگ با كنترل داپلر رنگي انجام شد. بعد از ٤٠ روز و ٣ ماه ١٠٠٪ از رگها مسدود بودند، و براي ١٢ ماه ٩٤.٣٪،  و بعد از ٣٦ ماه ٨٩٠٤٪ گزارش شد. از٩ رگي كه در انها جريان خون ديده شد در ٦ رگ جريان در جهت طبيعي بود. ايراد اصلي به اين مطالعه اين است كه آزمايش از نوع ازمايش راندوم كنترل شده RCT  نمي باشد واگر اين نتايج بدست آمده توسط مطالعات راندوم Random هم تائيد شود بي شك اين روش جاي گزين روشهاي حرارتي خواهد شد