به غير از باردري كه بررسي شد منظور اينجا از هورمون زنانه براي پيش گيري از حاملگي و در دوران يائسگي ميباشد. در اين شرايط افزايش موي رگ بيشتر ديده ميشود و نتيجه مطلوب در بيماراني كه اين هورمون را زمان اسكلروتراپي استفاده ميكنند كمتر است. بهتر است كه در صورت امكان پيش از اسكلروتراپي قطع شود.