دافلان از ديوزمين diosmin ٩٠٪ وهزپردين hesperidin ١٠٪ تشكيل شده و اين دو ماده با تركيب دارويي مخصوص micronized purified flavonoid fraction ساخته شده كه جذب را در بدن بيشتر ميكند. دارو از خانواده  فلوينويدها است كه همان رنگ دانه در گلها و ميوه جات ميباشند. شواهد منتشر شده براي موثر بودنش زياد است و از طريق كاهش فعاليت گلبول سفيد، افزايش مقاومت موي رگها و افزايش فعاليت لنفاوي اثر ضد التابي و ضد ورم خود را اعمال ميكند. مدتي است كه ما از اين دارو بعد از عملهاي واريس بعنوان مكمل استفاده ميكنيم. خوشبختانه داروي بي آزاري است به جز در برخي بيماران كه نفقه ميدهد. احتمال اين مشگل با خورن دارو با غذا كمتر ميشود.