طبق طبقه بندي سياپ بيماري مزمن وريدي كه واريس جزو آن است طيف وسیعي دارد از بیمارانی که فقط نوعي شكايت دارند بدون اينكه علامتي روي پا ديده شود، تا بيماراني كه سوزش شديد همراه بازخم باز عفوني دارند. اثرات را ميتوان به دو گروه مهم تقسيم نمود. در گروه اول بيشتر جنبه آزار و ناراحتي دارد كه كيفيت و لذت از زندگي را به مقدار قابل توجه اي كم ميكند. در گروه دوم نه تنها مشكلات گروه اول را دارد از نظر كيفيت زندگي بلكه خطر جدي براي سلامت هم محسوب ميشود.