به دليل مصرف آرامبخش، شما براي مدتی گيج و واكنشهايتان كندتراز معمول خواهد بود.

به اين دليل رانندگي به مدت ٢٤ ساعت بعد ازعمل توصیه نمی شود.

چون اين دارو درزمان استفاده فراموشي ميدهد شما خاطره بدي از عمل نخواهيد داشت ولي دستورات داده شده را شايد فراموش كنيد كه درآن صورت ميتوانيد به اين ياداشت مراجعه و يا عصربه مطب زنگ بزنيد. شماره مطب ٨٨٨٨٦١٩٧ و شماره همراه ٠٩١٢١٠٩٧٠٢٩ مي باشد.

در شرايطي كه بيمار همراه ندارد توصيه مي شود كه آژانس بيماررا ازمطب مستقيم به منزل ببرد.