• ٠٢١٨٨٨٨٦١٩٧

عنوان ویرایش شده متن


  لیست خدمات

  عنوان بخش

  --------------------------------------------------

   عنوان بخش

   --------------------------------------------------

    ارتباط با ما

    --------------------------------------------------

    درباره ما

    --------------------------------------------------

    CURRICULUM VITAE
    Behzad Djazaeri. DOB 30-07-1949
    PRESENT POST:
    Consultant General and Vascular surgeon, Day General Hospital, Tavanir , Valiasr ave, Tehran, Iran

    مقالات